Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Tarasiuka, ul. Chopina 24/5, 20-023 Lublin (zwana dalej Administratorem).

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych z Administratorem można się skontaktować osobiście, poprzez adres email: tarasiuk.pawel@op.pl ????, telefonicznie pod numerem 602 37 77 34 lub +81 53 333 05 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. zamieniłbym na "można się skontaktować osobiście, poprzez adres email: sekretariat@adwokat-lublin.pl, telefonicznie pod numerem 602 37 77 34 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • - dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych osobowych
  • - przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody do otrzymania od Administratora/ udostępniania Administratorowi Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu)/
  • - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: wykonania umowy w zakresie usługi prawniczej, porady prawnej, reprezentowania w sądach/urzędach itp., a nadto w celu dochodzenia roszczeń związanych ze powierzoną sprawą. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. zlecenia. Bez podania danych osobowych wywiązanie się z powyższych działań przez Administratora nie jest możliwe.

Przetwarzane będą następujące dana osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, data urodzenia, PESEL, dane o stanie zdrowia, dane dotyczące członków rodziny. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu przedawnienia roszczeń i upływu okresu archiwizacji akt sprawy, w szczególności do momentu ustania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w sądzie/ urzędzie /instytucji lub organie administracyjnym/ wykonawczym/ egzekucyjnym wyłącznie w razie konieczności wynikającej z realizacji umowy.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celach marketingowych, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane etc.