Kancelaria Chopina 24/5

Prawo cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań oraz prawa spadkowego:

 • o zasiedzenie 
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną
 • o zniesienie współwłasności 
 • związane z ochroną własności
 • o ustanowienie i zniesienie służebności (np. służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu)
 • wynikające z postępowania wieczystoksięgowego
 • o naruszenie posiadania
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy
 • o ochronę dóbr osobistych
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków 
stron stosunków umownych 
(np. sprzedaż, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, zlecenie, umowa ubezpieczenia, darowizna)

 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • o dział spadku
 • o dochodzenie zachowku
 • o ochronę dóbr osobistych;
 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym;
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków 
stron stosunków umownych
(np. sprzedaż, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, zlecenie, umowa ubezpieczenia, darowizna);
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego;
 • o dział spadku, dochodzenie zachowku;
Kancelaria Chopina 24/5

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • rozwód i separację
 • związane z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach rodziny
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • z zakresu władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • alimenty
Kancelaria Chopina 24/5

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy
 • odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 • wynikające z naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu
 • mobbing

 • roszczenia wynikające z zakazu konkurencji
 • odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego
Kancelaria Chopina 24/5

Prawo karne

 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (tj. sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
Kancelaria Chopina 24/5

Prawo administracyjne

 •  porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego
 • opiniowanie w sprawie wzruszalności decyzji organu administracyjnego

 • reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego
Kancelaria Chopina 24/5

Prawo spółdzielcze

 • porady i opinie prawne z zakresu prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni

 • reprezentacja spółdzielni przed organami i sądami administracyjnymi
 • reprezentacja członków spółdzielni w sporach ze spółdzielnią
Kancelaria Chopina 24/5

Prawo spółek handlowych

 • tworzenie i likwidacja spółek
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), oraz przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS

 • przekształcanie i łączenie spółek
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji
 • reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym
Kancelaria Chopina 24/5

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego i w imieniu wierzycieli

 • reprezentuje upadłego i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym

Stała obsługa prawna

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności. Stała obsługa prawna obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • windykacja wierzytelności na wszystkich etapach – sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów i prowadzenie spraw sądowych, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym

Stała obsługa prawna jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi Klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

Kancelarie Adwokackie Chopina 24/5

+48 81 533 33 05

ul. Fryderyka Chopina 24/520-023 Lublin

Małgorzata Miączewska - Łopucka

+48 509 890 030

mmiaczewska@adwokat-lublin.pl


Agnieszka Pasieczna - Kołszut

+48 781 043 344

apasieczna@adwokat-lublin.pl